ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στόχος του παρόντος κειμένου είναι να ενημερωθεί ο χρήστης (υποκείμενο δεδομένων) για τις πράξεις συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων του που διενεργούνται από την Εταιρία με την επωνυμία DIGITALL, που εδρεύει στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 19Α κατ’ εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016.)

Η Εταιρεία μας «DIGITALL» που εδρεύει στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 19Α, ( Τηλέφωνο: 210 9027890 – email: info@digitall.gr ) συλλέγει προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται, μέσω είτε εγγραφής τους σε ιστοσελίδες πελατών μας είτε σε επικοινωνία μέσω email μαζί μας, όπου τα καταχωρεί ο ίδιος ο χρήστης.

Η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της δραστηριότητας της εταιρείας μας στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και του digital marketing για λογαριασμό των πελατών μας, οι οποίοι είναι οι «Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων».

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων των ιστοσελίδων των πελατών μας.

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία των δεδομένων από την Εταιρία περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Δεδομένα Ταυτοποίησης όνομα, επώνυμο
Β. Δεδομένα Επικοινωνίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου/φαξ

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η Εταιρεία.

Η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που θα αιτηθεί ο αντίστοιχος πελάτης – εταιρεία για τον εμπορικό τους σκοπό.

 

Το υποκείμενο μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή του και έπειτα από συνεννόηση με την αντίστοιχη εταιρεία στην οποία έχει δώσει τα στοιχεία του.

Επίσης το υποκείμενο έχει τα εξής δικαιώματα, όπως ορίζονται από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ./Ε.Ε./ 679/2016) . Συγκεκριμένα:

  • Δικαιούται να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται η Εταιρία.
  • Δικαιούται να ζητήσει διόρθωση ανακριβειών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που τον αφορούν ή την συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων του.
  • Δικαιούται να ζητά την διαγραφή δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
  • Δικαιούται να ζητά τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων του σε περίπτωση που αμφισβητεί την ακρίβειά τους.
  • Δικαιούται να λαμβάνει τα δεδομένα που έχει ο ίδιος παράσχει σε δομημένο κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή  έγγραφης αίτησης στην Εταιρία αυτοπροσώπως με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας στην διεύθυνση Γεωργίου Γεννηματά 19 Α, Γλυφάδα. Η Εταιρεία μας οφείλει να απαντήσει στο αίτημα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του, εφ’ όσον αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση της προθεσμίας.

Για οποιοδήποτε θέμα το υποκείμενο μπορεί να απευθυνθεί στην εταιρεία μας μέσω email στο info@digitall.gr ή στο 2109027890, σε κάθε δε περίπτωση δικαιούται να απευθυνθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά ( www.dpa.gr ). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.